Hoofdkantoor Londen
20-22 Wenlock Road, N1 7GU
Londen - Engeland
Operations Office Hull
1st Floor, Norwich House Savile
Street, Hull, E Riding of York HU1 3ES,
United Kingdom
Barcelona I+D Office
Spaces 22@ Pallars 193, 08005
Barcelona
Catalonië

Gebruiksvoorwaarden

1. Deze website wordt beheerd door ACCUOR Nutritional Water Ltd., een in Engeland geregistreerde onderneming, bedrijfsregistratienummer: 12224316, BTW-nummer: GB360842794, statutair adres 20-22 Wenlock Road, N1 7GU Londen - Engeland

2. Vergunning en persoonsgegevens

2.1 De Concessiehouder verleent u een niet-exclusieve licentie om deze website te gebruiken onder de volgende gebruiksvoorwaarden.

2.2 De Concessiehouder kan deze licentie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen.

2.3 "Persoonsgegevens" betekent gegevens zoals uw naam, postadres, e-mailadres, ISP, telefoonnummer of andere persoonlijke informatie die door u kan worden verstrekt of over u kan worden verzameld volgens de toepasselijke lokale wetgeving. Als u ons persoonlijke gegevens verstrekt, kunnen wij deze gebruiken om te reageren op uw verzoeken, om uw gebruikerservaring met ons aan te passen, om contact met u op te nemen via post, e-mail om u te informeren over nieuwe producten, diensten of promoties die wij mogelijk aanbieden. Door informatie te verstrekken aan de Operator via deze site erkent u en stemt u in met onze opslag en het gebruik van gegevens zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden, in het Privacybeleid en in het Cookiesbeleid.

3. Materialen op de Site

3.1 Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan de beheerder. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, de afbeeldingen en het materiaal in de documentenbibliotheek ("ACCUOR-materiaal"). Dit materiaal wordt beschermd door intellectuele-eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten en rechten op de bescherming van handelsmerken ("IE-rechten").

3. 2. U mag het materiaal op deze website uitsluitend voor persoonlijk en onderzoeksgebruik bekijken, gebruiken, downloaden en opslaan. Commercieel gebruik is niet toegestaan, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de exploitant. Voor het gebruik van de documentenbibliotheek met bepaald ACCUOR-materiaal ("de licentie") is voor het doel van deze website uitdrukkelijke toestemming en licentie vereist. Het is verboden het materiaal op deze website, waaronder het ACCUOR-materiaal, te herdistribueren, opnieuw te publiceren of anderszins beschikbaar te stellen aan derden. Op grond van de licentie is de gebruiker verplicht te erkennen en te accepteren dat alle intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot het ACCUOR-materiaal, waaronder alle merk- en domeinnamen, handelsmerken, logo's en ontwerpen (de 'IE van ACCUOR'), het exclusieve eigendom zijn en blijven van de exploitant of de ACCUOR-leden. De licentie is een niet-exclusieve licentie voor de gebruiker om de naam "ACCUOR" en het ACCUOR IP en Firewall te gebruiken, uitsluitend in verband met de marketing en verkoop van de producten als geautoriseerd distributeur van ACCUOR en in of op enig marketing-, advertentie- of promotiemateriaal dat door de gebruiker uitsluitend in verband hiermee wordt gebruikt en op voorwaarde dat de vorm van dergelijk promotiemateriaal vooraf wordt goedgekeurd door de exploitant. In het kader van de licentie stemt de gebruiker ermee in geen enkele handeling of zaak te verrichten of toe te staan, of na te laten iets te doen waardoor de naam "ACCUOR" en de IPR en de Firewall-naam of enig materiaal op deze website of in de documentenbibliotheek of het onderscheidend vermogen of de reputatie of goodwill met betrekking tot deze materialen op enigerlei wijze nadelig of nadelig kan worden beïnvloed.

3.3 Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of kan een strafbaar feit zijn.

3.4 De Concessiehouder behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden waaronder deze site wordt aangeboden te wijzigen. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig nalezen van deze Gebruiksvoorwaarden. Uw voortdurend gebruik van deze site houdt in dat u instemt met al deze Gebruiksvoorwaarden.

4. Nauwkeurigheid van informatie

4.1. De informatie op deze website wordt te goeder trouw gegeven en is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie en belang.

4.2 Hoewel de Concessiehouder tracht de informatie up-to-date en correct te houden, is hij niet verantwoordelijk voor eventuele onnauwkeurigheden en doet hij geen toezegging en geeft hij geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid ervan en elk vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt is daarom strikt op eigen risico.

4.3 Op de informatie op deze website mag niet worden vertrouwd en de informatie vormt geen advies of aanbeveling.

4.4 Door deze website te gebruiken bevestigt u dat u zich niet op dergelijke informatie hebt gebaseerd.

4.5 Alle afspraken die worden gemaakt tussen u en een derde die op de website wordt genoemd of waarnaar wordt verwezen, zijn geheel voor uw eigen risico en verantwoordelijkheid.

4.6 Niets op deze website is bedoeld als, noch mag worden opgevat als een aanbod om een contractuele relatie aan te gaan.

5. Koppeling

5.1. Deze website bevat links naar andere websites. De Concessieverlener aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van andere websites die niet onder de strikte controle van de Concessieverlener of leden van de ACCUOR staan. Elke link is niet bedoeld als, en mag niet worden geïnterpreteerd als een goedkeuring van welke aard dan ook door de Concessieverlener van deze andere website.

5.2 U mag geen link maken naar deze website vanaf een andere website of document zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Operator.

6. Aansprakelijkheid

We gebruiken cookies om u de beste ervaring te geven.